Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

ELO

Een Learning Management System (LMS) is een digitale leeromgeving dat docenten en studenten ondersteunt in hun leer- en werkproces. Het LMS is anyplace, anytime, anywhere beschikbaar. In deze digitale omgeving kan informatie worden gedeeld, discussies worden gevoerd en feedback worden gegeven op de leerprestaties van studenten. Door het functioneel inzetten van het LMS kan het onderwijs effectiever en efficiënter worden voor studenten en docenten. Met de inzet van Learning Analytics krijgen docenten met de informatie die in het LMS wordt gegenereerd, inzicht in het leerproces en de studievoortgang van studenten.

 

EUROPESE AANBESTEDING

De Universiteit Utrecht heeft – via SURFmarket – een  overeenkomst voor het LMS van Blackboard. Na afloop van deze overeenkomst moet in het kader van de wet- en regelgeving rondom Europese Aanbestedingen (EA) een traject voor de aanbesteding van een licentie voor een LMS worden gestart. In zo’n aanbesteding kunnen alle aanbieders van leeromgevingen zich inschrijven en krijgt de aanbieder die het beste voldoet aan het programma van eisen (bij wettelijke verplichting) de opdracht gegund.

De UU heeft samen met andere onderwijsinstellingen geparticipeerd in een Europees Aanbestedingstraject voor een all-in-one learning managementsysteem (vergelijkbaar met Blackboard) wat door SURFmarket is uitgevoerd. Dit heeft in mei 2016 geleid tot het afsluiten van een raamovereenkomst met vier leveranciers van all-in-one LMS-systemen. Deze vier partijen zijn (leverancier – product):

  • D2L Europe – Brightspace
  • Blackboard International – Blackboard
  • Instructure Global Limited – Canvas
  • Three Ships Enterprises – N@tschool

De UU moet vervolgens bij deze vier leveranciers via een nadere offerteaanvraag (minicompetitie) een programma van wensen uitzetten, waarna de UU met de best scorende leverancier een nadere overeenkomst afsluit. Een brede vertegenwoordiging vanuit de UU stelt het programma van wensen en de prioritering vast. Zij gebruiken hiervoor de resultaten van de klankbordgroepen en de wensen en behoeften die bij de faculteiten opgehaald zijn in 2015. Naar verwachting zal het Learning Management Systeem in september 2018 ingevoerd zijn. De projectleider van de minicompetitie LMS is André Kauffeld j.a.kauffeld@uu.nl (ITS).

BLACKBOARD

Zoals aangegeven wordt een nadere overeenkomst afgesloten met de best scorende leverancier. Hierdoor kan de UU straks weer Blackboard krijgen of juist een LMS van een andere leverancier. Mocht een andere leverancier uit de aanbesteding komen, dan brengt de omschakeling van Blackboard naar een ander LMS natuurlijk een enorme verandering en extra werk voor medewerkers met zich mee. Om medewerkers hierbij straks te ontlasten, wordt uiteraard zoveel mogelijk ondersteuning geboden. Meer informatie hierover volgt wanneer meer duidelijk is over de keuze van het toekomstige LMS.

CONTACT

Heb je ondersteuning nodig bij Blackboard? Neem dan contact op met jouw facultaire key-user:

Bètawetenschappen: elo.beta@uu.nl

Diergeneeskunde: elo.dgk@uu.nl

Geesteswetenschappen: elo.gw@uu.nl

Geowetenschappen: elo.geo@uu.nl

REBO: elo.rebo@uu.nl

Sociale Wetenschappen: elo.fsw@uu.nl

UMCU: blackboard@umcutrecht.nl

 

NEXT GENERATION DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT

Om aan de eisen en wensen van de studenten en docenten te kunnen voldoen en bovendien optimaal aan te sluiten bij de huidige technologie en in de toekomst aan te kunnen blijven sluiten bij nieuwe technologie is Educate-it – parallel aan het traject van de Europese Aanbesteding van een LMS – ook een innovatieproject gestart om een Next Generation Digital Learning Environment (NGDLE) te verkennen. Doel is om in de toekomst snel en flexibel in te kunnen spelen op innovaties en veranderingen in een in toenemende mate gedifferentieerd en steeds omvangrijker aanbod van e-learning applicaties. Steeds meer onderwijsleerprocessen en verschillende doelgroepen worden met behulp van technologische ontwikkelingen ondersteund. Om in de toekomst ook de juiste ondersteuning te kunnen leveren is het van belang om nu te experimenteren met alternatieve oplossingen naast een All-in-One LMS. Een projectgroep verkent de mogelijkheden van een Next Generation Digital Learning Environment voor de UU, rekening houdend met de opgehaalde wensen en behoeftes. Docenten, studenten en onderwijsondersteuners die belangstelling hebben om deel te nemen aan dit experiment, kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen naar educate-it@uu.nl. In deze animatie wordt een beeld geschetst van hoe zo’n NGDLE eruit zou kunnen zien.