Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Onderwijsconcept Blended learning

Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken en met beschikbare IT-tools studenten te activeren en knelpunten op te lossen die goed onderwijs in de weg staan. Educate-it zorgt voor technische en didactische ondersteuning voor docenten die aan de slag gaan met een van de vier deelprojecten die elk bijdragen aan onderwijsinnovatie en de invoering van blended learning: E-lectures, E-assessments, ELO en Innovatieprojecten. Docenten die zelf een goed idee hebben om hun onderwijskwaliteit te verbeteren met IT-tools kunnen een aanvraag indienen voor een innovatieproject op de site van Educate-it. Docentprofessionalisering en Kwaliteit en onderzoek (naar de effecten van IT-gebruik in het onderwijs) loopt als rode draad door het programma heen.

Blended_Learning_tweet
Blended learning als leidend onderwijsprincipe
Het Utrechtse onderwijsmodel kenmerkt zich door kleinschalig en activerend onderwijs waarbij de student centraal staat en verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling en studievoortgang. Goede docenten, persoonlijk, activerend onderwijs en regelmatige feedback in communities van studenten en docenten vormen de succesfactoren bij het studiesucces van Utrechtse studenten. Binnen de Universiteit Utrecht en het Utrechtse onderwijsmodel zetten we de komende jaren in op ‘blended learning’. Dit didactisch concept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. IT-tools zoals weblectures en e-simulaties worden niet toegevoegd aan het onderwijs als extra voorziening, maar vervangen waar opportuun de traditionele vormen van contactonderwijs en zelfstudie. De student kan, tijd en plaats onafhankelijk, een groot deel van de kennis en inzicht verwerven door zelfstudie (zelfstandig en in groepsverband). Het contactonderwijs draagt bij aan verdiepende discussies, toepassing van kennis en inzicht en bespreking van complexe onderdelen.

Samenwerken en contactonderwijs blijven essentieel voor zowel technisch inhoudelijke als niet-technisch inhoudelijke competenties, zoals sociale en communicatieve vaardigheden en ten behoeve van community building. Studenten werken vaak (virtueel) samen in een groep aan opdrachten, met (peer) feedback en door middel van formatieve toetsing krijgen ze inzicht in hun studievoortgang en persoonlijke ontwikkeling. Door het werken in kleine groepen verdwijnt de anonimiteit en wordt de groepsdynamiek en sociale controle versterkt wat actieve participatie stimuleert. Door het toepassen van learning analytics in het onderwijs krijgt de student inzicht in zijn eigen studievoortgang en kan hij zijn leerstrategie bepalen voor een optimaal resultaat. De docent krijgt inzicht in de vorderingen van de studenten en kan zijn onderwijs bijsturen.

Rol docent en student verandert
Blended Learning betekent ook dat de rol van de docent en student verandert. Meer routinematige zaken nemen minder tijd in beslag en op effectieve en efficiënte wijze wordt gebruik gemaakt van docententijd. Studenten worden aangesproken op een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en opgeleid tot zelfstandig denkende academici. Het onderwijs verrijken met IT-tools versterkt het Utrechtse onderwijsmodel:

  • IT biedt (nieuwe) mogelijkheden voor docenten om met studenten over de leerstof in gesprek te raken en passende begeleiding te bieden
  • IT vergroot de variatie van onderwijstools. Hierdoor kan het onderwijs beter aansluiten bij het niveau en de leer- en doceerstijlen van student en docent
  • IT bevordert nieuwe vormen van samenwerking tussen studenten
  • IT maakt het mogelijk om efficiënter en effectiever te toetsen en beoordelen, zowel summatief als formatief. Bovendien dragen learning analytics bij aan een onderbouwd inzicht in de studievoortgang van studenten
  • IT optimaliseert de contacttijd en daarmee het rendement. Het contactonderwijs wordt benut voor verdiepende discussies, toepassing van kennis en inzicht en bespreking van complexe onderdelen
  • Met IT wordt op effectieve en efficiënte wijze gebruik gemaakt van docententijd. Bijvoorbeeld doordat routinematige zaken zoals steeds hetzelfde hoorcollege geven en tentamens corrigeren minder tijd in beslag nemen
  • Met IT worden studenten extra uitgedaagd, kunnen ze hun studievoortgang zelf toetsen en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling