Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Interfacultair: Digitale Microscopie

Looptijd:
01 Sep 2014 - 31 Aug 2017
Type project:
Innovatie
Projectleider:
J. Boonstra (BIO), W.J.A.G. Dictus (BMW) en J.C.M. Haarhuis (DGK)

Omschrijving:

In de Faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde, en Bètawetenschappen wordt bij veel opleidingen tijdens histologie- en pathologiepractica veelvuldig gebruik gemaakt van lichtmicroscopen. Daarin worden kennis en inzicht verschaft in onder andere in de kennisdomeinen/disciplines Celbiologie, Histologie, Pathologie, Fysiologie, Anatomie, en Immunologie. De microscopiepractica zijn onlosmakelijk verbonden met hoorcolleges en werkcolleges; de bestudeerde structuren worden gekoppeld aan functie of pathologie. Bij deze traditionele microscopiepractica is veel te winnen door digitale microscopie beschikbaar te maken:
 De beste en zeldzame preparaten kunnen door groepen studenten gebruikt worden. Veel van de coupes die momenteel gebruikt worden in het onderwijs verouderen, ontkleuren en er raken preparaten zoek/beschadigd. Daardoor zijn er vaak weinig preparaten beschikbaar, of van inferieure kwaliteit.
 Verschillen tussen de individuele preparaten bemoeilijkt plenaire bespreking en feedback.
 Traditionele lichtmicroscopiepractica worden over het algemeen ‘gestuurd’ vanuit een gedrukte handleiding, die geen interactiviteit toestaat. Hier kan digitale microscopie, gecombineerd met de juiste didactiek, meerwaarde bieden.
 Integratie met hoor/werkcolleges en toetsing zijn bij traditionele microscopiepractica beperkt. Betere interactie tussen deze werkvormen werkt stimulerend en motiverend voor studenten. Met name bij feedback en toetsing biedt digitale microscopie grote voordelen.

Digitale microscopie maakt kleinschalig activerend onderwijs mogelijk, een didactische werkvorm die door de UU sterk gestimuleerd wordt in BaMa 3.0. Naast de introductie van een ‘virtuele microscoop’ (software die via een internet browser, navigatie door de digitale coupe en inzoomen mogelijk maakt) is er integratie met een dynamische electronische leeromgeving mogelijk die de studenten zal activeren en stimuleren.

Resultaat:

1. Digitale microscopie zodanig inzetten bij cursussen bij BMW/DGK/Biologie, dat a. verbanden tussen vorm van een weefsel/orgaan/structuur en functie/pathologie beter worden onderwezen; beter plaatsen van leerstof in context. b. er een betere integratie is tussen verschillende onderwijsvisies zoals Blended Learning, Flipping the Classroom en meer mogelijkheden voor kleinschalig activerend onderwijs (onderwijsvisie van de UU, BaMa3.0). c. het microscopieonderwijs stimulerender en effectiever wordt, omdat het wordt aangeboden in combinatie met formatieve toetsvragen en feedback; d. de microscopiepractica in kleine stukjes worden opgebroken en anytime/anywhere als opdracht voorafgaand aan een werkgroep/hoorcollege kunnen worden gegeven. e. er een duidelijke/verdere integratie is van microscopieonderwijs (kennis en inzicht in leerstof) in curricula. Belangrijk is dat studenten belang en nut van dit onderwijs gaan inzien voor de eigen ontwikkeling. f. instructie en oefening met VM voorafgaand aan een practicum zorgt voor effectiever en efficiënter inzet van practica. Studenten zijn beter voorbereid en docenten kunnen zich richten op verdiepende vragen van studenten. 2. Het huidige aantal van ‘early adopters’ uitbreiden tot een gemotiveerde en deskundige groep docenten die VM verder kan helpen ontwikkelen en doceren.
Back